รีวิวกู้เงินด่วนได้จริงผ่านบริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และแอพยืมเงินถูกกฎหมายในปี 2024

สินเชื่อที่น่าสนใจ

กู้เงินได้จริง

ที่มา : https://www.freepik.com/free-vector/money-lending-abstract-concept-vector-illustration-small-money-lenders-private-individuals-loans-short-term-financing-commercial-industrial-bank-credit-working-capital-abstract-metaphor_12083711.htm#query=borrow%20money&position=19&from_view=search&track=sph 

ก้าวเข้าสู่ปีใหม่พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) นี้ บทความการเงินบทความนี้จะพูดถึงเนื้อหาที่จำเป็นต่อผู้ที่ต้องการกู้เงินจากแหล่งกู้เงินฉุกเฉินที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะปัญหาทางด้านการเงินไม่ว่าจะปีไหนๆ ก็สามารถรบกวนจิตใจ กระทบการใช้ชีวิตของผู้คนได้อยู่เรื่อยๆ 

ภายในบทความกู้เงินได้จริงนี้จะหยิบยกเนื้อหาในส่วนของการกู้เงินด่วนได้จริงในรูปแบบต่างๆ ทั้งการกู้เงินออนไลน์ได้จริงจากแหล่งแอพกู้เงินได้จริงออนไลน์ รวมถึงการกู้เงินธนาคารจากแอพกู้เงินออนไลน์ของธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการกู้เงินนอกระบบประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)

การกู้เงินได้จริง คืออะไร?

การกู้เงินได้จริง การกู้เงินฉุกเฉิน การกู้เงินธนาคาร แม้กระทั่งการกู้เงินนอกระบบล้วนแต่มีพื้นฐานมาจากคำว่า การยืม ด้วยกันทั้งสิ้น โดยการยืมเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญากู้เงินได้จริงที่ประกอบด้วย “ผู้ให้ยืม” และ “ผู้ยืม” หากเปรียบเทียบกับการกู้เงินฉุกเฉิน การกู้เงินด่วนได้จริง การกู้เงินออนไลน์ได้จริงจากแหล่งธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือจากแหล่งหาเงินด่วน และ/หรือจากแหล่งกู้เงินนอกระบบนั้นเปรียบเสมือนผู้ให้ยืม โดยที่ผู้ต้องการกู้เงินฉุกเฉิน ผู้ที่กำลังมองหาเงินด่วน ผู้ต้องการกู้เงินได้จริงที่มีความน่าเชื่อถือเปรียบเสมือนผู้ยืม ทั้งนี้ผู้กู้เงินฉุกเฉินต้องมีคุณสมบัติตามที่แต่ละแหล่งธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือจากแหล่งหาเงินด่วน และ/หรือจากแหล่งกู้เงินนอกระบบกำหนดในการกู้เงินด่วนได้จริง

สัญญาการยืมเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่ผู้ให้ยืมในสัญญาดังกล่าวได้ส่งมอบ หมายรวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆ ให้เแก่ผู้ยืมในสัญญาดังกล่าว โดยผู้ยืมเงินกู้เงินด่วนได้จริงจะต้องตกลงในสัญญาการกู้ยืมเงินว่าจะส่งคืนทรัพย์ ตลอดจนเงินกู้เงินฉุกเฉินที่ยืมมาคืนกับผู้ให้ยืมเมื่อสิ้นสุดสัญญา

ประเภทของการกู้เงินได้จริง

ภายในย่อหน้านี้ของบทความการกู้เงินได้จริงจะกล่าวถึงประเภทของการกู้เงินได้จริงกันบ้าง ซึ่งมีด้วยกันสองประเภท ได้แก่ การกู้เงินธนาคาร (การกู้ในระบบ) และอีกประเภทของการกู้เงินได้จริง คือ การกู้เงินนอกระบบ การหาเงินด่วนจากแหล่งปล่อยกู้เงินนอกระบบ

ประเภทของการกู้เงินได้จริง : กู้เงินด่วนได้จริงจากการกู้เงินธนาคาร

ที่มา : https://www.freepik.com/free-vector/people-talking-with-managers-bank-flat-vector-illustration-clients-sitting-advising-about-taking-out-loan-opening-deposit-applying-mortgage-banking-service-department-concept_24644707.htm#query=bank%20loan&position=31&from_view=search&track=sph 

ประเภทของการกู้เงินได้จริง การกู้เงินด่วนได้จริงประเภทแรกเป็นกการกู้เงินธนาคารซึ่งมีการกำหนดเพดานของอัตราดอกเบี้ยของการหาเงินด่วนตามกฎหมายกำหนด เช่น การกู้เงินธนาคารแบบนำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน โดยผ่านการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำในอัตราสูงสุดได้ไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ 15 ภายใต้ระเบียบการดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งด้านคุณสมบัติของผู้หาเงินด่วนจากการกู้เงินธนาคาร ตลอดจนขั้นตอนวิธีการกู้เงินฉุกเฉินจากการกู้เงินธนาคาร เป็นต้น

ประเภทของการกู้เงินได้จริง : กู้เงินด่วนได้จริงจากการกู้เงินนอกระบบ

ที่มา : https://www.freepik.com/free-vector/financial-obligation-document-promissory-bill-loan-agreement-debt-return-promise-issuer-payee-signing-contract-businessmen-making-deal_10782761.htm#query=bank%20loan&position=34&from_view=search&track=sph 

นอกเหนือจากกู้เงินได้จริงจากการกู้เงินธนาคารผ่านสินเชื่อฉุกเฉิน ประเภทของการกู้เงินด่วนได้จริงอีกประเภท ได้แก่ การกู้เงินนอกระบบ ซึ่งเป็นการที่ผู้ให้กู้เงินนอกระบบนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อกล่าวถึงการหาเงินด่วนจากการกู้เงินนอกระบบแล้วหนี้นอกระบบเป็นอีกหนึ่งคำที่มีความสำคัญต่อผู้ต้องการกู้เงินนอกระบบ โดยหนี้กู้เงินนอกระบบส่งผลให้เกิดหนี้ติดตัวแก่ผู้หาเงินด่วน โดยหนี้กู้เงินนอกระบบสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้

  1. หนี้เงินกู้เงินนอกระบบรูปแบบระยะสั้น 

หนี้เงินกู้เงินนอกระบบระยะสั้นมีมากมาย ตัวอย่างเช่น ทองคำ เงินสด หมายรวมถึงสินค้าอื่นๆ ที่มีการเรียกเก็บเงินดอกเบี้ยรายวันจากแหล่งกู้เงินนอกระบบ ซึ่งดอกเบี้ยกู้เงินนอกระบบนั้นได้ผ่านการบวกรวมเงินต้น และอัตราดอกเบี้ยจากการกู้เงินนอกระบบเข้าไปเรียบร้อยแล้ว

  1. หนี้เงินกู้เงินนอกระบบรูปแบบระยะยาว 

หนี้เงินกู้เงินนอกระบบระยะยาวต่างนั้นมีระยะเวลากู้เงินนอกระบบหนึ่งเดือนขึ้นไปจนถึงระยะเวลากู้เงินนอกระบบยาวนานถึงปี ในส่วนของการเก็บอัตราดอกเบี้ยจากการกู้เงินนอกระบบในรูปแบบรายเดือนนั้นจะถูกเรียกเก็บจนกว่าจะมีเงินก้อนมาใช้หนี้กู้เงินนอกระบบคืนนั่นเอง สำหรับกรณีกู้เงินนอกระบบที่กู้หาเงินด่วนมียอดเงินสูง ส่วนมากผู้ต้องการกู้เงิน ผู้มองหาเงินด่วนจากการกู้เงินนอกระบบระยะยาวจะต้องใช้หลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน มาค้ำประกันการกู้เงินนอกระบบ 

ประเภทของการกู้เงินได้จริง : การกู้เงินธนาคาร

การกู้เงินได้จริง การกู้เงินด่วนได้จริงอีกแหล่ง อีกช่องทางต่อมาจะกล่าวถึงการหาเงินด่วนจากการกู้เงินธนาคารกันบ้าง โดยภายในบทความกู้เงินได้จริงนี้จะกล่าวถึงการกู้เงินธนาคารจากแหล่งสินเชื่อกู้เงินได้จริงทั้ง 7 แหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ รายละเอียดแสดงอยู่ภายในตารางด้านล่างนี้

ประเภทสินเชื่อจากธนาคาร

วงเงินสูงสุดที่จะอนุมัติ

ดอกเบี้ย

รายได้ขั้นต่ำ

KTC Proud

วงเงินกู้เงินได้จริงสูง สาม ล้านบาท

ร้อยละ 0.93 ต่อเดือน ถึงร้อยละ 25 ต่อปี

12,000 บาท

SCB Speedy Loan

วงเงินกู้เงินด่วนได้จริงสูง ห้า ล้านบาท

ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 9.99 ถึงร้อยละ 25 ต่อปี

15,000 บาท

KBannk Xpress Loan

วงเงินกู้เงินได้จริงสูง 1.5

ล้านบาท

ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 25 ต่อปี

15,000 บาท

Krungsri First Choice เปิดให้สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด

วงเงินกู้เงินด่วนได้จริงสูง ห้า แสนบาท

ร้อยละ 25 ต่อปี

10,000 ถึง 15,000 บาท

CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash

วงเงินกู้เงินด่วนได้จริงสูง 1.5 

ล้านบาท

ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 9 ถึงร้อยละ

ต่อปี

20,000 บาท

TMB แคชทูโก

วงเงินกู้เงินได้จริงสูง 1.5 

ล้านบาท

ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 9 – 25 ต่อปี

20,000 บาท

Citibank สินชื่อส่วนบุคคลซิตี้

วงเงินกู้เงินด่วนได้จริงสูง สอง ล้านบาท

ร้อยละ 13.99 – 23.99 ต่อปี

20,000 บาท

จากตารางเปรียบเทียบแหล่งกู้เงินธนาคารด้านบน พบว่าการกู้เงินธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใต้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SCB Speedy Loan และการกู้เงินธนาคารกรุงศรีภายใต้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Krungsri First Choice นั้นมีการให้วงเงินกู้เงินธนาคารสำหรับผู้ต้องการกู้เงินในวงเงินที่สูงสุด และต่ำสุดตามลำดับ 

ในขณะเดียวกันการกู้เงินได้จริง การกู้เงินธนาคารจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ CIMB Thai และการกู้เงินธนาคารจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ TMB แคชทูโก มีการคิดอัตราดอกเบี้ยจากการกู้เงินด่วนได้จริงในอัตรากู้เงินธนาคารที่ต่ำที่สุดในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี และการกู้เงินธนาคารธนาคารกรุงศรีจากผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ Krungsri First Choice มีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นของผู้หาเงินด่วนจากการกู้เงินธนาคารในระดับต่ำที่สุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนนั่นเอง

ประเภทของการกู้เงินได้จริง : กู้เงินออนไลน์ได้จริง การกู้เงินออนไลน์

ที่มา : https://www.freepik.com/free-photo/account-assets-audit-bank-bookkeeping-finance-concept_18665205.htm#query=Digital%20Personal%20Loan&position=2&from_view=search 

ประเภทของการกู้เงินได้จริงอีกประเภทที่ผู้ต้องการกู้เงินสามารถทำธุรกรรมการกู้เงินฉุกเฉินได้ด้วยตนเองจากการกู้เงินออนไลน์ได้จริงผ่านแอพกู้เงินออนไลน์ประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)

ภายในบทความการเงินการกู้เงินได้จริงบทความนี้จะกล่าวถึงสินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริงในรูปแบบส่วนบุคคล โดยการขอสินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริงประเภทนี้จะนำข้อมูลรูปแบบทางเลือกมาให้แหล่งกู้เงินด่วนออนไลน์ แหล่งปล่อยกู้เงินออนไลน์ได้จริงมาใช้ประกอบการตัดสินใจปล่อยสินเชื่อกู้เงินฉุกเฉินออนไลน์ผ่านการประกอบการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์ทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การยืนยันตัวตนของผู้หาเงินด่วนจากการกู้เงินออนไลน์ได้จริง จากระบบที่ e-KYC ไม่เพียงเท่านี้ตลอดกระบวนการกู้เงินออนไลน์ได้จริง กระบวนการเบิกเงินกู้ออนไลน์ ตลอดจนกระบวนการชำระหนี้การกู้เงินออนไลน์ได้จริงผ่านบัญชีเงินฝากออนไลน์อีกด้วย

ด้านความปลอดภัยในการกู้เงินได้จริง การขอสินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริงรูปแบบสินเชื่อออนไลน์ส่วนบุคคลหรือในภาษาอังกฤษ คือ Digital Personal Loan นั้น ผู้ที่กำลังมองหาเงินด่วน ผู้ต้องการกู้เงินจากแหล่งกู้เงินออนไลน์ได้จริงผ่านแอพกู้ถูกกฎหมายที่มีความน่าเชื่อถือสามารถไว้ใจได้ด้วยเหตุผลของการที่สินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริงที่กล่าวมาข้างต้นนั้นอยู่ภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเอง โดยการทำธุรกรรมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินออนไลน์ได้จริง ทุกรายการธุรกรรมต้องได้รับการยินยอมจากผู้กู้เงินฉุกเฉินออนไลน์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ต้องการกู้เงินออนไลน์ได้จริงนั่นเอง

ประเภทของการกู้เงินได้จริง : กู้เงินออนไลน์ได้จริง การกู้เงินออนไลน์จาก Peer to Peer Lending  จากสินเชื่อออนไลน์อนุมัติทันทีระหว่างบุคคลกับบุคคล 

ที่มา : https://www.freepik.com/free-vector/flat-people-holding-euro-dollar-coins-currency-exchange_16846119.htm#query=p2p&from_query=peer%20to%20peer%20lending&position=11&from_view=search 

นอกเหนือจากการกู้เงินได้จริง การกู้เงินออนไลน์ได้จริง จาก Digital Personal Loan แล้วการกู้เงินออนไลน์ได้จริงยังมีอีกประเภท ซึ่งก็คือ สินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริงระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer to Peer Lending) 

สินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริง Peer to Peer Lending เกิดจากความต้องการของแหล่งกู้เงินออนไลน์ได้จริงมาเจอกับผู้ขอสินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริง ผู้หาเงินด่วนออนไลน์ ผู้ต้องการกู้เงินออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม ระหว่างการขอสินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริง ซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินการจากข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี ออนไลน์ผ่านการลดค่าธรรมเนียมการกู้เงินออนไลน์ได้จริงให้ต่ำลงนั่นเอง

นอกจากนี้สินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริง Peer to Peer Lending ยังส่งเสริมให้แหล่งปล่อยกู้เงินออนไลน์ได้จริงได้พบกับรูปแบบการลงทุนกู้เงินฉุกเฉินแนวใหม่อีกด้วย

ตัวอย่างแหล่งกู้เงินด่วนได้จริง : แหล่งกู้เงินออนไลน์ได้จริง แหล่งแอพกู้เงินได้จริงที่มีความน่าเชื่อถือประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) จากแอพกู้เงินออนไลน์ Xpress Loan จาก K Plus

ที่มา : https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/PersonalLoan/Pages/XpressLoan.aspx 

ตัวอย่างแหล่งกู้เงินด่วนได้จริง ตัวอย่างแรกมาในรูปแบบของแหล่งกู้เงินออนไลน์ได้จริง แหล่งแอพกู้เงินได้จริงที่มีความน่าเชื่อถือประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) จากแอพกู้เงินออนไลน์ Xpress Loan จาก K Plus จากธนาคารกสิกรไทยนั่นเอง ผ่านผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับการขอสินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริงของบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาเงินด่วนให้มีโอกาสกู้เงินออนไลน์ได้จริงจากแอพกู้เงินได้จริงถูกกฎหมาย

แอพกู้เงินออนไลน์ได้จริงจากธนาคารกสิกรไทย ผลิตภัณฑ์Xpress Loan หรือ K Plus นั้นมีจุดเด่นด้านวิธีกู้เงินออนไลน์ได้จริง การใช้เอกสารน้อย การอนุมัติการกู้เงินออนไลน์ได้จริงอย่างรวดเร็วพอๆ กับบริการสินเชื่อไฟแนนซ์ ไม่เพียงเท่านี้ในด้านของสินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริงยังสามารถสมัครกู้เงินออนไลน์ได้จริงได้อย่างง่าย โดยที่ไม่ต้องนำบุคคล ไม่ต้องนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันการกู้เงินออนไลน์ได้จริง ภายใต้วงเงินมากสุด 5 เท่าของรายได้ของผู้ต้องการกู้เงินออนไลน์ได้จริง รวมถึงเก็บดอกเบี้ยต่ำในอัตราดอกเบี้ยกู้เงินออนไลน์ได้จริงที่ถูกกฎหมาย

สำหรับขั้นตอนการสมัครกู้เงินออนไลน์ได้จริงจากแอพกู้เงินออนไลน์ได้จริงจากธนาคารกสิกรไทย ผลิตภัณฑ์Xpress Loan หรือ K Plus มีรายละเอียดดังภาพด้านล่างนี้

ที่มา : https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/PersonalLoan/Pages/XpressLoan.aspx 

ขั้นตอนการกู้เงินได้จริง การสมัครกู้เงินออนไลน์ได้จริงจากแอพกู้เงินออนไลน์ได้จริงจากธนาคารกสิกรไทย ผลิตภัณฑ์Xpress Loan หรือ K Plus เริ่มจากการเลือกเมนู ไปต่อที่การเลือกสินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริงภายใต้ชื่อ Xpress Loan ต่อด้วยการกรอกข้อมูลของผู้ต้องการกู้เงินออนไลน์ได้จริง ขั้นตอนการสมัครบริการ NDID ขั้นตอนสรุปวงเงินกู้เงินออนไลน์ได้จริง และขั้นตอนนำส่งเอกสารการขอสินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริงนั่นเอง

ตัวอย่างแหล่งกู้เงินด่วนได้จริง : แหล่งกู้เงินออนไลน์ได้จริง แหล่งแอพกู้เงินได้จริงที่มีความน่าเชื่อถือประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) จากแอพกู้เงินออนไลน์ได้จริงจาก Dolfin Money

ที่มา : https://www.dolfinthailand.com/dolfin-money-by-kbank/ 

ตัวอย่างแหล่งกู้เงินด่วนได้จริง ตัวอย่างต่อมายังคงเป็นรูปแบบของแอพกู้เงินได้จริงนามว่า Dolfin Money หรือในภาษาไทย คือ แอพกู้เงินดอลฟินมันนี่ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของแหล่งกู้เงินออนไลน์ได้จริงอย่างธนาคารกสิกรไทย และบริษัท Central JD Fintech จำกัด 

โดยแอพกู้เงินออนไลน์ได้จริงจาก Dolfin Money มีบริการให้ยื่นกู้เงินออนไลน์ได้จริงในแอพกู้เงินได้จริงภายใต้วงเงินสูงสุดกว่าสองแสนบาท ในการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่ถึงร้อยละ 25 ต่อปีอีกด้วย และใช้เวลาการอนุมติการกู้เงินออนไลน์ได้จริงเพียงห้านาที

ภายในย่อหน้านี้จะกล่าวถึงวิธีกู้เงินออนไลน์ได้จริง เงื่อนไขในการยื่นกู้เงินออนไลน์ได้จริงที่สะดวกง่ายมากๆ เพียงแค่ผู้ต้องการกู้เงินออนไลน์ได้จริงต้องมีอายุระหว่างยี่สิบเอ็ดปีถึงเจ็ดสิบปี ถือสัญชาติไทย รวมถึงดาวน์โหลดแอพกู้เงินได้จริง Dolfin Money ที่สมัครใช้งานพร้อมทั้งผ่านการยืนยันตัวตนของผู้หาเงินด่วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ต้องการกู้เงินออนไลน์ได้จริงต้องมีแอพ K PLUS พร้อมกับลงทะเบียนใช้งานบนมือถือที่ทำการสมัครใช้บริการแอพกู้เงินดอลฟินมันนี่ เพียงเท่านี้ก็สามารถขอสินเชื่อกู้เงินออนไลน์ได้จริง วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำจากการสมัครที่ใช้เอกสารน้อยได้แล้ว

ตัวอย่างแหล่งกู้เงินด่วนได้จริง : แหล่งเงินทุนนอกระบบ แหล่งกู้เงินนอกระบบประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) จาก Admin เงินกู้ไทย

ที่มา : https://www.ghbmillionhome.com/category/loan-out-of-system/ 

ตัวอย่างแหล่งกู้เงินได้จริง แหล่งกู้เงินด่วนได้จริง ตัวอย่างสุดท้ายมาในรูปแบบของตัวอย่างแหล่งกู้เงินนอกระบบจากAdmin เงินกู้ไทย ซึ่งเป็นแหล่งหาเงินด่วนที่มีบริการกู้เงินนอกระบบ ภายใต้สินเชื่อกู้เงินนอกระบบที่มีชื่อว่าพิโกมันนี่ออนไลน์นั่นเอง สำหรับผู้กู้เงินฉุกเฉินที่มีรายได้เริ่มต้น 6 พันบาทต่อเดือนขึ้นไป

แหล่งกู้เงินนอกระบบจาก Admin เงินกู้ไทยมีบริการปล่อยเงินกู้เงินออนไลน์ได้จริงภายในระยะเวลา 0.5 ชั่วโมง ซึ่งผู้ต้องการกู้เงินนอกระบบเพียงแสดงเอกสารยืนยันตัวตนแค่บัตรประชาชนใบเดียว ก็สามารถกู้เงินนอกระบบได้แล้ว

หัวข้อสุดท้ายของบทความการเงินประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) จะกล่าวถึงเคล็ดลับวิธีการห่างจากหนี้การกู้เงินนอกระบบ รายละเอียดดังต่อไปนี้

เคล็ดลับวิธีห่างจากหนี้กู้เงินนอกระบบ 

  1. ผู้ต้องการกู้เงินนอกระบบควรวางแผนการเงินสำหรับการกู้เงินนอกระบบล่วงหน้า
  2. ผู้ต้องการกู้เงินนอกระบบควรใช้จ่ายอย่างประหยัด 
  3. ผู้ต้องการกู้เงินนอกระบบควรประเมินความสามารถในการชำระหนี้กู้เงินฉุกเฉิน
  4. ผู้ต้องการกู้เงินนอกระบบควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการชำระหนี้กู้เงินฉุกเฉิน ศึกษารายละเอียดของแหล่งกู้เงินนอกระบบที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงควรศึกษา และตรวจสอบสัญญากู้เงินนอกระบบให้ครบถ้วน 

อ้างอิง 

https://www.huapood.com/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD/7-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2564/

https://www.digital-loan.net/?gclid=EAIaIQobChMIie6_iO62-QIVlJhmAh159AM9EAAYASAAEgJcGvD_BwE

https://www.thairath.co.th/business/finance/2361655

บทความที่น่าสนใจ

Scroll to Top