เรื่อง การเปรียบเทียบและการสรุปแบบอุปนัยและนิรนัย
47 ความเห็น