เรื่อง การเปรียบเทียบและการสรุปแบบอุปนัยและนิรนัย
37 ความเห็น