เรื่อง การเปรียบเทียบและการสรุปแบบอุปนัยและนิรนัย
307 ความเห็น